inwestycje krotkoterminowe

Baza znalezionych fraz

Habilitacja

Temat: Jak sfinansować nową strażnicę?
...aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów Pasywa A. Fundusze własne I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B....
Źródło: babice.fora.pl/a/a,1098.htmlTemat: Egzamin - teoria
Znalazłam poprawne odpowiedzi oto one: 1 aktywa 2 emerytalna rentowa wypadkowa 3 akcyjna i z o.o. 4 komandytowa 5 stomatolodzy 6 20 dni 7 delegowanie uprawnien 8 współuczestnictwo 9 motywacje 10 zobowiązń 11 inwestycje długoterminowe 12 zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe 13 wartości niematerialne i prawne 14 10 i 36 czyli przedsiębiorstwo B 15 Liniowa 16 środek trwały B 17 Degresywna 18 Kredytyt bankowe i zobowiązania wekslowe 19 stan należności od pracowników z tytułu pobranej zaliczki 20 ciągłosci bilansowej 21 z zakładu US 22 dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego 23 uchwalenie projektu budżetu państwa 24 spadek wydajności pracy 25 w 2009...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2139


Temat: Przedpłaty SAF 09
inwestycje krótkoterminowe? :>
Źródło: slot.org.pl/forum/viewtopic.php?t=917


Temat: Charakterystyka należności
...OBROTOWE I Zapasy II Należności krótkoterminowe 1. Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Od innych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Posługując się powyższą tabelą możemy zdefiniować te dwie podstawowe grupy należności. Należności długoterminowe jest to prawo do otrzymywania korzyści najczęściej w formie środków pieniężnych, od różnych powiązanych jednostek. Są to, więc należne jednostce sumy pieniędzy z innych tytułów niż dostawy wyrobów i towarów oraz...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7102


Temat: majatek przedsiebiorstwa
...długoterminowe inwestycje długoterminowe, w tym długoterminowe aktywa finansowe: udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki długoterminowe inne długoterminowe aktywa finansowe Majątek obrotowy: zapasy: materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary należności krótkoterminowe: z tytułu dostaw z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń inne należności i roszczenia inwestycje krótkoterminowe: udziały lub akcje do zbycia inne krótkoterminowe papiery wartościowe środki pieniężne (w kasie, na rachunkach bankowych oraz inne środki pieniężne np. weksle, czeki)Wyróżnia się także pojęcie dóbr rzeczowych. Jest to wartość środków trwałych łącznie z wartością zapasów przedsiębiorstwa, czyli wartość będących w posiadaniu przedsiębiorstwa gruntów, budynków, lokali, urządzeń...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2246


Temat: majatek przedsiebiorstwa
Do majątku obrotowego należą przedmioty pracy ( z wyjątkiem ziemi uprawnej, która jest środkiem trwałym), produkty przeznaczone do sprzedaży oraz różne wartości finansowe. Majątek obrotowy przedsiębiorstwa obejmuje: - zapasy, - należności krótkoterminowe, - inwestycje krótkoterminowe. Zapasy należą do rzeczowych składników majątku obrotowego i obejmują: - materiały, - produkty niezakończone, - produkty gotowe, - towary. Materiały - stanowiące przedmiot pracy, zakupione w celu zużycia w działalności( materiały podstawowe, materiały pomocnicze, paliwa, części zamienne maszyn i urządzeń, a także opakowanie i odpady) Produkty niezakończone - półprodukty i produkty w toku, a...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2246


Temat: Inwestycje
Rodzaje inwestycji: Ze względu na termin realizacji wyróżnia się: -inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok) - inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku) Ze względu na to czego dotyczą wyróżnia się: -inwestycje infrastrukturalne -inwestycje produkcyjne -inwestycje restrukturyzacyjne (udoskonalenia) Ze względu na formę: -inwestycje pośrednie — inwestycje o charakterze finansowym (np. akcje, obligacje) -inwestycje bezpośrednie — mają charakter rzeczowy (np. nieruchomości)
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2732


Temat: : Raport
...PLN 4 070 tys. PLN Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe 834 778 tys. PLN 899 087 tys. PLN Zapasy 23 tys. PLN 23 tys. PLN Należności krótkoterminowe 151 116 tys. PLN 172 980 tys. PLN Od jednostek powiązanych 97 441 tys. PLN 86 187 tys. PLN Od pozostałych jednostek 53 675 tys. PLN 86 793 tys. PLN Inwestycje krótkoterminowe 682 553 tys. PLN 724 962 tys. PLN Krótkoterminowe aktywa finansowe 642 927 tys. PLN 724 465 tys. PLN w jednostkach powiązanych 570 785 tys. PLN 527 698 tys. PLN w pozostałych jednostkach 27 tys. PLN 27 tys. PLN środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72 115 tys. PLN 196 740 tys. PLN Inne
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=14


Temat: Egzamin - teoria
...1. D- aktywno-pasywna zmniejszająca. materiały się zmniejszają i zobowiązania wobec pracowników też. 2. A - emerytalne, rentowe oraz chorobowe. wypadkowe to nie społeczne 3. D - akcyjnej i z o.o. 4. 5. A - stomatolodzy. nie jestem pewna :) 6. B - 20 dni. widać gołym okiem 7. 8. 9. D - motywację 10. D - zobowiązań (nie jestem pewna :) 11. C - inwestycje długoterminowe. bo powyżej 1 roku 12. A - zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe 13. D - wartości niematerialne i prawne. programy komputerowe się do nich zaliczają 14. B- dni - 10 razy - 36. najszybciej bo najmniejszy wskaźnik w dniach 15. A - liniowa. 16. B - progresywna czyli wzrastająca 17. 18. C - kredyty bankowe i zobowiązania wekslowe. Kredyty są pasywne więc po stronie Ct 19. B - stan należności od pracowników z tytułu pobranej zaliczki. 20. B - ciągłości bilansowej 21. D -...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2139


Temat: Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania
...ze względu na: 1. przedmiot inwestycji – możemy tutaj wyszczególnić: * inwestycje finansowe czyli przedmiot inwestycji jest niematerialny, są to przede wszystkim: lokaty, akcje, obligacje i waluty, * inwestycje rzeczowe czyli przedmiot inwestycji ma charakter materialny, można tu wyszczególnić zwłaszcza: zakup nieruchomości, działki, kruszcu bądź dzieła sztuki; 2. czas trwania inwestycji – możemy wyszczególnić: * inwestycje krótkoterminowe – czas trwania do 1 roku, * inwestycje średnioterminowe – czas trwania od roku do 5 lat, * inwestycje długoterminowe – czas trwania powyżej 5 lat;[/font][/size] 3. charakter inwestycji – możemy tutaj wyszczególnić: * inwestycje które zwiększają zainwestowany kapitał, * inwestycje które zachowują zainwestowany kapitał, * inwestycje które dostarczają inwestorowi stały dochód 4....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2243


Temat: Rachunkowość - jako system informacyjny
...np. z przyrostu wartości (nieruchomość), przychodów z odsetek lub dywidend (akcje, obligacje itp.). ZASOBY MAJĄTKOWE (PODZIAŁ WG CZASU, W KTÓRYM PODMIOT OSIĄGA KORZYŚCI Z POSIADANIA ZASOBU) 1. zasoby trwałe (powyżej 1 roku) a. wartości niematerialne i prawne b. rzeczowe zasoby trwałe c. należności długoterminowe d. inwestycje długoterminowe 2. zasoby obrotowe a. zapasy b. należności krótkoterminowe c. inwestycje krótkoterminowe AKTYWA TRWAŁE 1. Wartości niematerialne i prawne Są to nabyte przez podmiot prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania przez okres dłuższy niż jeden rok. Należą do nich min.: autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w tym programy komputerowe), licencje, koncesje, patenty, prawa do znaków towarowych, know-how, wartość firmy - kwota powstała w wyniku nabycia...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7096


Temat: Link do artykułu
...mln zł), a całość kosztów wynagrodzeń alokowanych w kosztach pośrednich wyniosła 20,025 mln zł (średnio miesięcznie 6,675 mln zł). Nie widać znaczących działań, ukierunkowanych na redukcję kosztów wynagrodzeń. 000’ PLN 31.03.2005 31.12.2004 30.09.04 30.06.04 31.03.04 2003 Aktywa trwałe 444 355 457 559 463 214 469 857 485 756 493 436 Aktywa obrotowe 1 169 010 1 146 218 1 197 161 949 452 1 131 495 1 249 681 Inwestycje krótkoterminowe 170 301 144 429 140 074 209 315 162 561 228 850 Kapitał obrotowy -597 114 -566 134 -95 877 -374 951 -493 933 -433 152 Kapitał własny -310 642 -287896 -215044 -292456 -290 037 -294 753 Zobowiązania długoterminowe 157 706 179 144 216 367 276 889 280 446 353 608 Zobowiązania krótkoterminowe 1 652 341 1 532 300 1 133 317 1 191 171 1 421 228 1 442 407 Rezerwy na zobowiązania 113 782 180...
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=3531


Temat: Zabawa w menedżera
Z tego co słyszalem mozna by kupić Michała Żewłakowa i Marcina bo beda za free kontrakty im sie koncza sa dobrzy pieniedzy nie trzeba dawać , z młodych to szukać na Białorusi m.in. Bate Borysów ,Ukrainy i kraje Bałkańskie Tyle że byłyby to raczej inwestycje krótkoterminowe (Żewłakowowie są już piłkarzami niezwykle "doświadczonymi"). Aczkolwiek Michał byłby zapewne dużym wzmocnieniem i stabilizatorem dla obrony (cuś jak Hyppia w L'Kusen). Może nawet dałby radę pograć jeszcze 2-3 sezony. Ale chyba podpisał już kontrakt gdzieś w Turcji na nju sezon o ile się nie mylę.
Źródło: vflbochum.fora.pl/a/a,500.html


Temat: : Jak oceniać bilans
...które nie są wykorzystywane w normalnej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jednak dostarczają mu korzyści finansowe. Inwestycje długoterminowe to takie inwestycje, których zarząd nie zamierza spieniężyć w ciągu najbliższego roku. Krótkoterminowe przeciwnie. Są to takie inwestycje, które zarząd zamierza w ciągu najbliższego roku zamienić na gotówkę. Powodem tego zamiaru może być nie tylko fakt, że inwestycje krótkoterminowe mogą mieć krótki okres zapadalności, ale nie tylko. Są
Źródło: forum.iflex.pl/viewtopic.php?t=235


Temat: Odpowiedzi do egzaminu zawodowego TECHNIK EKONOMISTA
ja miałam takie: CZĘŚĆ I 1. aktywno-pasywna tylko nie pamiętam która 2. C - emerytalne, rentowe oraz wypadkowe 3. D - akcyjnej i z.o.o 4. D - komandytowej 5. A - stomatolodzy 6. B - 20 dni 7. D - delegowanie uprawnień 8. D - współuczestnictwo 9. D - motywację 10. A - aktywów obrotowych 11. C - Inwestycje długoterminowe 12. B -zapasy, nalezności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe 13. D - wartości niematerialne i prawne 14. B - rotacja w dniach: 10, w razach: 36 15. A - liniowa (?) 16. B - wartości rosnące 17. tu nie pamiętam ale chyba miałam liniową A 18. C - kredyty bankowe i zobowiązania wekslowe 19. B - stan należności od pracowników z tytułu pobranej zaliczki 20. B - ciągłości bilansowej 21. D - z ZUS 22. D - wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności poza granicami...
Źródło: forum.egzaminzawodowy.info/viewtopic.php?t=2156


Temat: Zaliczenie u Szczęsnego specjalizacja Bankowość
1. Co to są przyrostowe przepływy finansowe? 2. Co to jest inwestycja typu obligatoryjnego i jaki ma wpływa na cash flow? 3. Firma zastawania się nad rozpoczęciem inwestycji w wyniku której wzrośnie jej sprzedaż z 2.000.0000 do 2.400.000. Zwyczajowo należności stanowią 10%, zapasy 20%, inwestycje krótkoterminowe 10% (nie napisał czego, ale chodziło o sprzedaż). W wyniku inwestycji zobowiązania krótkoterminowe wzrosną z 400.000 do 460.000. Obliczyć jaką zmianę kapitału obrotowego należy uwzględnić w liczeniu cash flow. (odp 100.000) 4. Firma rozpoczęła inwestycje o nakładach 30.000zł. Wpływy z inwestycji będą wynosić w okresie t1 11.000, t2 12.100, t3 13.310. Dodatkowo wartość likwidacyjna inwestycji...
Źródło: szturmowa.com/f2/viewtopic.php?t=6914


Temat: Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania
Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Dzielimy je na inwestycje w kapitał trwały oraz inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały to inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje niemieszkaniowe. Wyróżniamy kilka rodzajów inwestycji. Ze względu na termin realizacji wyróżnia się: inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok) oraz inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku). Ze względu na to czego dotyczą wyróżnia się: inwestycje infrastrukturalne, produkcyjne, a także inwestycje restrukturyzacyjne. Natomiast ze względu na formę wyróżniamy: inwestycje pośrednie i bezpośrednie. Inwestycje pośrednie to inwestycje o charakterze finansowym (np. akcje, obligacje). Inwestycje bezpośrednie mają charakter rzeczowy (np. nieruchomości). Przeciwieństwem...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2243


Temat: Domeny - Spekulacja i inwestycja
A jaka jest różnica pomiędzy inwestorem a spekulantem w jakiejkolwiek innej branży? Spekulant liczy na łut szczęścia, na wahania cenowe związane z wydarzeniami losowymi. Są to zazwyczaj inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku) Inwestor zarabia na fundamentalnym wzroście cen danego produktu (inwestycje długoterminowe - powyżej 1 roku).
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=50467


Temat: TUP [TUP]
...odsetkowych. 7. Stosunkowo niski udział pasywów obcych w finansowaniu aktywów Grupy (39 %) oraz ich korzystna struktura - są istotnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo finansowe Grupy. To bezpieczeństwo umacnia także to, że wartość wszystkich rezerw i zobowiązań krótkoterminowych Grupy, wynosząca na koniec 2006 roku 22,6 mln zł, jest nieznacznie tylko wyższa od wartości wysoce płynnych aktywów Grupy ( inwestycje krótkoterminowe Grupy wynoszą 21,3 mln zł). Uzyskana poprawa sytuacji finansowej Grupy oraz dobre postrzeganie jej perspektyw rozwojowych przez rynek kapitałowy, powodują, że: Grupa posiadła zdolność do uzyskiwania znacznych środków finansowych, zarówno z rynku kapitałowego jak też z rynku kredytowego. Powinno to nastąpić w celu: - wykorzystania potencjału wzrostowego już posiadanych aktywów...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=93


Temat: Testy z rachunkowości
...określonej jednostki a wyższą od niej wartością godziwą aktywów netto jednostki, - różnica między ceną nabycia określonej jednostki a wartością jednostki przesuniętą w czasie do dnia bilansowego, 20.Należności długoterminowe zaliczane są do: - papierów wartościowych długoterminowych, - aktywów trwałych, - lokat udziałowych, 21.Do środków trwałych nie zaliczamy: - budynków, - gruntów, - inwestycje krótkoterminowe, 22.Wynagrodzenia za pracę to: - koszty funkcjonalne, - koszty rodzajowe, - koszty kalkulacyjne, - odsetek od posiadanych lokat, 23.Do środków trwałych w budowie zalicza się koszty: - ubezpieczenia majątku jednostki przed wypadkami losowymi, - ubezpieczenia inwestycji w czasie budowy, - koszty nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, Iwona 12:51:04 24.Zobowiązanie...
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=13


Temat: [Novell] Informacje finansowe
...OES i NetWare były o 16% niższe niż przed rokiem. W drugim kwartale finansowym Novell odkupił 35 mln akcji zwykłych za 267 mln USD. Dodatkowe 16 mln akcji zwykłych odkupiono po zakończeniu kwartału za 133 mln USD, co daje zagregowaną sumę wykupu w wysokości 400 mln USD (51 mln akcji). Transakcje te kończą program wykupu akcji ogłoszony we wrześniu 2005 r. i zmieniony w kwietniu 2006 r. Na 30 kwietnia 2006 r. środki pieniężne, ich ekwiwalenty oraz inwestycje krótkoterminowe wyniosły 1,3 mld USD, co oznacza spadek o 347 mln USD w porównaniu z poprzednim kwartałem, głównie na skutek wykupu akcji zwykłych oraz przejęcia firmy e-Security. Źródło: .www.chip.pl
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=65233


Temat: [Zamknięty]W co najlepiej zainwestować pieniądze?
...to i w Polsce ziemi by nie kupił tak żeby na tym zarobić opłacalnie nawet i długoterminowo. Myśleć Panowie myśleć. To jest twoje zdanie (niestety mylne) Poczytaj sobie w internecie zanim napiszesz :P Inwestycje w krajach wschodzących to teraz najlepszy sposób na zrobienie dużej kasy. Przypomnij sobie jak było w Polsce kilka lat temu (kupując w tedy jakąś działkę i sprzedając teraz można było zarobić nawet 400%) Wiem że pytanie było o inwestycje krótkoterminowe (czytać umiem) ale inwestując tak można o wiele bardziej zyskać :D Jeśli mowa o grze na giełdzie to sam nawet sie za to nie bierz :szczerbaty: Jak już to wykup punkty w jakiejś dobrej maklerskiej spółce
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=341530


Temat: LEASCO [CeTO]
...bywalców tego forum i chcę im podpowiedzieć dobrą inwestycje - codzienny przyrost coraz mniejszy... najpierw 100%, potem 50%, teraz 25% i będzie coraz mniejszy, bo przyrost o 1 grosz w stosunku do bazy będzie procentowo mniejszy... A tak serio - nie byłem pierwszy, który w to wszedłem: pierwsi zaczeli kpować po 1 groszu i po 2 grosze. Mnie udało się po 3grosze. Teraz kosztują już 5 groszy... No więc namawiam cie na coś złego? Inni robią inwestycje krótkoterminowe - ja zamierzam ten papier dłużej potrzymać... Dlaczego, ... ? no to już ci nie powiem, bo znowu stwierdzisz, że naganiam
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=2398


Temat: ANALIZA STRUKTURY BILANSU-proszę o pomoc
...795] [267 427] [63,45] [65,79] [107,92] Należności długoterminowe [5623] [3 596] [1,44] 0,88 [63,95] Inwestycje długoterminowe [1338] [1 342] [0,34] [0,33] [100,30] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 II. Aktywa obrotowe [133 407] [128 482] [34,16] [31,60] [96,30] Zapasy [31 208] [20 893] [8] [5,14] [66,95] Należności krótkoterminowe [55 171] [79 275] [14,13] [19,50] [143,69] Inwestycje krótkoterminowe [43 793] [20 618] [11,21] [5,07] [47,08] w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [9 062] [9 757] [2,32] [2,40] [107,67] Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe [3 235] [7 696] [0,82] [1,89] [237,90] Aktywa razem: [390 502] [406 497] [100] [100] [104,10] PASYWA I. Kapitał własny [341 615] [351 295] [87,47] [86,42] [102,83] Kapitał zakładowy [27 200] [27 200] [6,96]...
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1373


Temat: Egzamin
...finansowy? 2.otrzymane w formie aportu aktywa majatku w zamian za wydane udzialu naszej spolki (ujęcie księgowe i opis) 3. Podwyższanie kapitału zakładowego z ZYSKU (tylko te operacje dotyczace zysku,zadne inne ) (ujęcie księgowe i opis) 1. Jakie operacje gospodarcze związane ze środkami trwałymi wpływają na wynik finansowy? 2. Remonty- ujecie ksiegowe 3. Dywidendy przekazane - ujecie ksiegowe 1. ulepszenie śr. trw. 2. inwestycje krótkoterminowe 3. dywidendy ------------- teraz prośba jakby ktos mógł na to odpowiedzieć
Źródło: aghzip.fora.pl/a/a,777.html